Сите сме дел од ова општество

Средба со ОУ,,Раде Кратовче”-Кочани
March 14, 2018
Петта обука за фундаментални права
April 10, 2018

Сите сме дел од ова општество

Период на имплементација: 20.03.2018- 20.09.2018

Цели на проектот се:

  1. Намалување  на дискриминацијата кон ромските деца во образованието
  2. Зголемување на степенот на информираност на ромската заедница за основните човекови права и поимот дискриминација
  3. Подигнување на нивото на општата јавна свест за поимот дискриминација

Резултати:

  1. Учесниците се имаат стекнато со основно знаење за основните човекови права
  2. Учесниците го имаат разберено  концептот на дискриминација и можат да  препознаат и пријават дискриминација
  3. Подигната општа јавна свест за поимот дискриминација

Локација на имплементација: Кочани

Донатор: Делегација на Европската Унија и Национален Ромски центар во партнество со Здружение Паблик.