Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво

Социјална инклузија на ромски жители и Роми повратници во Македонија
January 22, 2017

Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво

Период на имплементација: 15.01.2017 – 15.07.2017

Главна цел на проектот:

Градење мир поттикнување на инклузивност кај помалите заедници.

Проектната цел е насочена кон јакнење на капацитетот на советот на безбедност и подигнување на свеста кај помалите заедници.

Активности:

  • Организирање средби со институциите(образование,здравство)и (АВРМ и социјална заштита)за запознавање и вклучување на проектните активности
  • Анкета
  • Подготовка на брошури и постери и дистрибуција на материјалите до крајните корисници преку институциите
  • Форум
  • Организирање на тркалезна маса со граѓанскиот сектор,преставници од граѓаните на не-мнозинските заедници во Општина Кочани ,членови од советот за безбедност и претставници од институции
  • Усвојување на заклучоци од реализираната тркалезна маса за јакнење на толеранцијата и градење на доверба помеѓу не-мнозинствата

Донатор: делегација на Европската Унија и Национален ромски центар.